Advies en WMCZ

Advies

Welk onderwerp valt nu onder welke bepaling uit de WMCZ? Je vindt hieronder een schematisch overzicht.

 Onderwerp Letterlijke tekst Bepaling
Doelstellling

Grondslag

Een wijziging van de doelstelling of de grondslag 3 lid 1 a
Zeggenschap

Fusie

Samenwerking

Het overdragen van de zeggenschap of fusie of het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere instelling 3 lid 1 b
Opheffing

Verhuizing

Verbouwing

De gehele of een gedeeltelijke opheffing van de instelling, verhuizing of ingrijpende verbouwing 3 lid 1 c
Organisatie Een belangrijke wijziging in de organisatie

 

3 lid 1 d
Werkzaamheden Een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden 3 lid 1 e
Hoogste zeggenschap Het benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap zullen uitoefenen bij de leiding van de arbeid in de instelling 3 lid 1 f
Begroting

Jaarrekening

De begroting en de jaarrekening 3 lid 1 g
Toelatingsbeleid

Ontslagbeleid

Het algemeen beleid inzake de toelating van cliënten en de beëindiging van deze zorgverlening aan cliënten 3 lid 1 h

Verzwaard advies

Onderwerp   Letterlijke tekst Bepaling
Voeding

Veiligheid

Gezondheid

Hygiëne

Geestelijke verzorging

Maatschappelijke bijstand

Recreatie

Ontspanning

Voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemeen beleid op het gebeid van de veiligheid, de gezondheid of de hygiëne en de geestelijke verzorging van, maatschappelijke bijstand aan en recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten voor cliënten 3 lid 1 i
Kwaliteit De systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de aan cliënten te verlenen zorg 3 lid 1 j
Klachtenbehandeling

Klachtencommissie

De vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten van cliënten en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten van cliënten 3 lid 1 k
Samenwerking overeenkomst

Regelingen

De vaststelling van de regeling, bedoeld in artikel 2, tweede lid, en de vaststelling of wijziging van andere voor cliënten geldende regelingen 3 lid 1 l

 

Afdelingshoofd Het belasten van personen met de leiding van een onderdeel van de instelling, waarin gedurende het etmaal zorg wordt verleend aan cliënten die in de regel langdurig in die instelling verblijven 3 lid 1 m