Afkortingen in de GGZ

Let op: sommige afkortingen worden alleen binnen GGZ Rivierduinen gebruikt.
(Heb je een afkorting die niet in deze lijst staat? Stuur een mail naar
ccr@rivierduinen.nl)

1 G 1 P 1 R – 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur
3MDR – Multi-modular Motion-assisted Memory Desensitization and Reconsolidation
3RO – Samenwerkende Reclasseringsorganisaties (RN, SVG en Leger des Heils)

A
A/G – regiocentrum Alphen/Gouda
A&P – Afspraken en planning
A&T – Aanmelding en Toewijzing
AA – Anonieme alcoholisten
AA – Adviesaanvraag
ABA – Applied Behavior Analysis (autisme)
ABCDE – airway, breathing, circulation, disability, exposure
ACE – Adverse Childhood Experience
ACF – Audit Commissie Financiën
ACS – Afdracht Centrale Sturing
ACT – Assertive Community Treatment
ACT – Acceptance and Commitment Therapy
ActiZ – Organisatie van Zorgondernemers
ADB – Acute Deeltijd Behandeling
ADD – Attention Defecit Disorder
ADF – Angst, Dwang en Fobie stichting
ADH – Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder
ADL – Algemene dagelijkse levensverrichtingen (zelfverzorging, voeding, voeren van
huishouden, met geld omgaan)
ADO – Acute Dagopvang
ADO – Arbeid, Dagbesteding en Opleiding
ADR – Adverse Drug Reaction
AFP – Ambulante forensische psychiatrie
AGGT – Agenda Gepast Gebruik en Transparantie
AGGZ – Ambulante geestelijke gezondheidszorg
AGIO – Assistent geneeskundige in opleiding
AGNIO – Assistent geneeskundige niet in opleiding
AGO – : Actieprogramma Grip op Onbegrip
AGV – Actieprogramma Verward Gedrag (?)
AI – Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie)
AIO – Arts in Opleiding
AIOS – Arts In Opleiding tot Specialist
AKWA – Alliantie Kwaliteit in de GGZ (opvolger SBG en NKO)
ALARP – As Low As Reasonably Practicable
ALECOBO – Aard van de klacht, Lokalisatie, Ernst, Chronologie, Ontstaan, Beïnvloeding, Opvatting (=ezelsbruggetje)
AMvB – Algemene Maatregel van Bestuur
AMK – Advies en Meldpunt Kindermishandeling
AMS – Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in dienstverband
AMW – Algemeen Maatschappelijk Werk
AN – Anorexia Nervosa
ANIOS – Arts Niet In Opleiding tot Specialist
ANW – Avond, nacht, weekend
AO-uitkering – Arbeidsongeschiktheidsuitkering
AO/IB – Administratieve Organisatie & Intern Beheersing
AP – Autoriteit Persoonsgegevens
APA – American Psychiatric Association (geeft DSM uit)
APD – Acuut psychiatrische dienst
APH – Acuut psychiatrische hulpverlening
APZ – Algemeen psychiatrisch ziekenhuis
AR – Augmented reality (Denk: Pokemon Go)
ART – Active Recovery Triad (actief herstel in de triade)
ASS – Autisme Spectrum Stoornis
ASSIP – Attempted Suicide Short Intervention Program
AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook: GDPR)
AVG – Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag
AW – Achterwacht (crisisdienst)
AWBZ – Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AZC – Asielzoekerscentrum

B
BAC – Beleids Advies Commissie
BAPD – BasisAantekening PsychoDiagnostiek
BB – Bereikbare (dienst)
BBK – Bereikbaarheidsdienst Buiten Kantooruren
BBT – Bouw Begeleidings Team
BBW – Baan Brekend Werk
BCC – Beschikbaarheidscomponent Crisis
BDA – Bejegening, De-escalatie en Agressiehantering
BED – Eetbui stoornis
BDI – Beck Depression Inventory
BDL – Bijzondere Dagelijkse Levensverrichtingen (bv. huishoudelijk werk, koken, administratie doen, reizen met openbaar vervoer)
BEPP – Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS
BEP-TR – Beknopte Eclectische Psychotherapie bij Traumatische Rouw
BgZ – Basisgegevensset Zorg
BGZJ – Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd
BHO – Behandelovereenkomst
BHV – BedrijfsHulpVerlener
BIG – Beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet)
BiKa – Binnen Kantooruren
BIZ – Bureau Informele Zorg
BJZ – Bureau Jeugdzorg
BOB – Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming
BODS – Beperking Onnodige Dwang en Separatie
BOPZ – Bijzonder Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (wordt: Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg)
Bopzis – Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis Informatie Systeem
BOR – Bed op Recept
BoZ – Brancheorganisaties in de Zorg
BPRS – Brief Psychiatric Rating Scale
BPS – Borderline persoonlijkheidsstoornis
BRBA – Beveiligde Registratie Bijzondere Assets
BS – Bestuursstaf
BSI – Brief Symptom Inventory
BSN Wbsn-z – Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg
BT – Bouwteam
BTF – Borderline Task Force
BuKa – Buiten Kantooruren
BVGGZ – Besluit Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg
BVO – Bedrijfsvoeringsoverleg
BW – Begeleid Wonen
BW – Beschermd Wonen
BW-NWH – Beschermd Wonen Noordwijkerhout
BWC – Beschermd Wonen Centraal (Noordwijkerhout)
BZW – Begeleid Zelfstandig Wonen

C
C&A – Consultatie en Advies
CAARMS – Comprehensive Assessment of At Risk Mental States
CAD – Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs
CAMS – Collaborative Assessment & Management of Suicidality
CAN – Camberwell Assessment of Needs
CAPS-CA – Clinician-Administered PTSD Scale for Children and Adolescents
(= vragenlijst tbv diagnose PTSS)
CASH – Comprehensive Assessment of Symptoms and History
CAT – Cognitief Analytische Therapie
CB – Coördinerend Behandelaar
CBASP – Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy
CBG – College ter beoordeling van geneesmiddelen
CBP – College Bescherming Persoonsgegevens
CBS – Cultuurgebonden syndroom
CCAF – Stichting Centrum Certificering ACT en FACT
CCB – Centrum voor Complexe Behandelingen
CCE – Centrum voor Consultaties en Expertise (vastgelopen situaties in zorg)
CCGT – Centrum voor Cognitieve GedragsTherapie
CCMO – Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
CCR – Centrale Cliëntenraad
CD – Crisisdienst
CDO – Concern Directie Overleg
CEU – Centrum Eetstoornissen Ursula (onderdeel Rivierduinen)
CFH – Commissie Farmaceutische Hulp (beoordeelt geneesmiddelendossiers voor VWS)
CFM – Cliënten  Familie Medezeggenschap
CFR – Centrale FamilieRaad
CG-raad – Chronisch Zieken- en Gehandicapten Raad
CIBG  – Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (onderdeel VWS)
CIT – Crisis Interventie Team
CIWA-AR zakkaartje = een hulpmiddel bij de begeleiding van alcoholontwenning
CIZ – Centrum Indicatiestelling Zorg (voorheen RIO)
CJG – Centrum Jeugd en Gezin
CKP – Centrum voor Klinische Psychotherapie (voorloper van CSP en CSJ);
CM – Centrale Meldkamer
CM – Crisis Maatregel
CMD – Common Mental (Health) Disorders
CME – Commissie Medische Ethiek
CMR – Continue Morbiditeit Registratie = Peilstations
CO – Centrale Opname coördinatie
COMO – Cliënten Organisaties Maatschappelijke Opvang
CONO – Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleidingen in de GGZ
COOV – Centraal orgaan opleidingen voor verpleegkundigen
CoP – Community of Practice
COPD – Chronic Obstructive Pullmonary Disease
CORAL – Conceal or Reveal
COTAN – Commissie Test Aangelegenheden Nederland
CPJ – Centrum Persoonlijkheidsstoornissen Jelgersma (gesloten in 2014)
CQI – Consumer Quality Index
CR – Cliëntenraad
CRHT – Crisis Resolution and Home Treatement
CRM – Customer Relations Management
CRAZ – Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen
CS – Concern Staf
CSP – Centrum voor Specialistische Psychotherapie => werd: CPJ
CTG – College Tarieven Gezondheidszorg
CTI – Critical Time Intervention
CVA = Cerebro Vasculair Accident
CvP – Centrum voor psychiatrie
CVS – Chronische Vermoeidheid Syndroom
CVZ – College voor zorgverzekeringen
CWA – Commissie Wetenschappelijke Activiteiten
CWI – Centrum voor Werk en Inkomen

D
DAC – Dag Activiteiten Centrum
DAI – Dienst Arbeid en Inkomen
DALY – Disability-Adjusted Life-Years (kwantificeert gezondheidsverlies ziekte/sterfte)
DAZ – Directeur Algemene Zaken
DBL – regiocentrum Duin- en Bollenstreek/Leiden
DBC – Diagnose Behandeling Combinatie
DBS – Deep Brain Stimulation
DBT – Dialectical Behavior Therapy
DBZ – Directeur Behandelzaken
DCR – Decentrale Cliënten Raad
DD – Dubbele Diagnose
DDD – Standaard Dag Dosis
DFP – Divisie Forensische Psychiatrie
DGT – Dialectische GedragsTherapie
DHD – Dutch Hospital Data
DIB – Divisie Intensive Behandeling
DID – Diagnostic Inventory Depression
DIS – Dissociatieve Identiteitsstoornis
DIS – DBC-Informatiesysteem
DIZ – Divisie Individuele Zaken (onderdeel DJI)
DJI – Dienst Justitiële Inrichtingen
DPIA – Data Protection Impact Assessment
DSM – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
DSM IV – Oude uitgave van DSM-5
DSM-5 –  Uitgave 2013, leidend vanaf 1 jan 2017
DTB – DeelTijd Behandeling
DTO – Directie Team Overleg
DVO – Dienstverleningsovereenkomst
DZA – Decentrale Zorgadministratie

E
E-health – electronic health care = gebruik van internet ter ondersteuning van zorg
EAAD – European Alliance Against Depression
EBK – Extra Beveiligde Kamer
EBM – Evidence Based Medicine
EBP – Evidence Based Practises
EBRO – Evidence-Based Richtlijn Ontwikkeling
ECP – Elektronisch Cliënten Dossier
ECT – Elektroconvulsietherapie (elektroshocktherapie)
EDIFACT – Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport
Edit – Early Detection and Invervention Team
EEG – Elektro-encefalogram
ELAN – Extramuraal LUMC Academisch Netwerk
ELV – EersteLijnsVerblijf
EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing
EPA – Ernstige Psychiatrische Aandoeningen /Afwijking
EPD – Elektronisch Patiënten Dossier => ook: ECP of GEPD
ERT – Emotie Regulatie Training
ESF – Europees subsidie fonds
ETHOS – European Typology of Homelessness and Housing Exclusion
EVD – Ervaringsdeskundigheid
EVS – Elektronisch Voorschrijf Systeem
ExpEx – Experienced Experts
EZD – Elektronisch zorgdossier

F
FA – Fysiek Aanwezig (dienst)
FAB – Familie Als Bondgenoot
FaCo – Facilitair Coördinator
FACT – Functie Assertive Community Treatment (term ‘FACT’ mag wegens patent niet meer gebruikt worden => Flexibele ACT of ‘psychiatrisch wijkteam’)
FAP – Functioneel Anaytische Psychotherapie
FFT – Friends and Family Test
FG – Functionaris Gegevensbescherming
FiCo – Financieel Coördinator
FIP – Frequent, Intensief en Persoonlijk
FIT – Familie In Triade
FIT – Feedback Informed Treatment
FKG – Farmaceutische Kosten Groepen
FMS – Federatie Medisch Specialisten
FOBA – Forensische observatie- en begeleidingsafdeling
FPA – Forensisch Psychiatrische Afdeling
FPD – Forensisch Psychiatrische Dienst
FPG – Fonds Psychische Gezondheid
FPK – Forensisch Psychiatrische Kliniek
FPP – Forensisch Psychiatrische Polikliniek
FPP – Formatie Plaatsen Plan
FR – Familieraad
FTE – Full time equivalent
FVB – Federatie Vaktherapeutische Beroepe
FWG – Functiewaardering Gezondheidszorg
FZ – Forensische Zorg

G
GAAZ – Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis
GAD – Gegeneraliseerde Angststoornis
GAF-score – Global Assesment of Functioning
GALA – Gezond en Actief Leven Akkoord
GAS – Geweten, Adviseur en Sparringpartner
GAT – GebruikersAcceptatie Test
GBD – Global Burden of Disease (studie Wereldbank)
GbGGZ – Generalistische Basis GGZ
GBP – Gezond Beweeg Plannen
GBZ – Goed Beheer Zorgsysteem
GDPR – General Data Protection Regulation (ook: AVG)
GDS – Geneesmiddelen Distributie Systeem
GDS – Geriatric Depression Scale
GEM – Ecosysteem Mentale Gezondheid
GEPD – Geïntegreerd Elektronisch Patiënten Dossier
GET – Graded Exercise Therapy
GG&GD – Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst
GG6 – GGZ & Samenleving
GGD – Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGZ – Geestelijke gezondheidszorg
GHOR – Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen [in de regio]
GI – Gecertificeerde Instelling
GIGV – Geneeskundige Inspectie Geestelijke Volksgezondheid
GIOS – GZ-pycholoog In Opleiding tot Specialist
GIP – Global Initiative on Psychiatry
GLI – Gecombineerde Leefstijlinterventie
GOM – Gezin op Maat
GOT – Gemiddelde Opbrengst Tarieven
GPL – Gemiddelde PersoneelsLast
GPS – Geriatrische Psychiatrische Stoornissen
GPS – Geronto Psychiatrisch Syndroom
GV – Geestelijk Verzorger
GVM – GGZ, Verslavingszorg en Maatschappelijke opvang
GZGR – Gezonde Zorg Gezonde Regio

H
HA – Hervormingsagenda
HACCP – Hazard Analysis Critical Control Points [gevaarsanalyse]
HAP – Huisartsen Post
HBO-V – Hoger Beroepsonderwijs voor Verpleegkundigen
HEE – Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid
HIC – High and Intensive Care afdeling
HIS – Huisartsen Informatie Systeem
HIT – Hallucinatie Integratieve Therapie
HDL – Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen
HLA – Hoofdlijnenakkoord
HM – Hollands Midden
HKZ – Harmonisatie Kwaliteit Zorginstellingen
HKZ – Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector
HOED – Hoger Onderwijs voor Ervaringsdeskundigheid
HOI – Herstel Ondersteunende Intake
Honos – Health of the Nation Outcome Scale (HV vragenlijst)
HOP – Honest Open Proud
HOP – HerstelOndersteunende Psychiatrie (zorgfunctie, per okt 2019: HV)
HOS – Herstel Ondersteunende Groepen
HOZ – Wet Herziening Overeenkomstenstelsel Zorg
HSGGZ – Hoogspecialistische GGZ
HSP – Hoog Sensitief Persoon
HV – HerstelVoorzieningen (zorgfunctie van Rivierduinen)
HvB – Huis van Bewaring

I
I-Psy – Instelling voor Interculturele Psychiatrie
IAC = Governance Innovatie- en Adviescommissie
IASP – International Association for Suïcide Prevention
IBA – Inference Based Approach
IBC – Interne BeoordelingsCommissie
IBS – In BewaringStelling
IBZW – Intensief begeleid zelfstandig wonen
IC – Intensive Care
ICD – International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems
ICER – Incremental Cost-Effectiviness Ratio
ICU – Intensive Care Unit
IDDT – Integrated Double Diagnosis Treatment
IDU – In-, door- en uitstroom (= bouwteam Rivierduinen)
IE – Imaginaire Exposure
IFMS – Individueel Functioneren Medisch Specialisten
IFR – Individueel Functioneren Regiebehandelaren
IGJ – Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (fusie van IGZ en IJZ)
IGZ – Inspectie voor de Gezondheidszorg (in 2017 samen met IJZ tot IGJ)
IHT – Intensive Home Treatment
IJZ – Inspectie JeugdZorg
IKG – Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
IKZ – Informatie Knooppunt Zorgfraude
IMR – Illness Management and Recovery
INK – Instituut Nederlandse Kwaliteit
INKT – I need to know (interactieve tool voor jongeren)
IOG – Indicatie-overleg GGZ
IoT – Internet of Things
IPPB – Individuele Productie Per Behandelaar
IPS – Individual Placement and Support (toeleiden naar werk)
IPU – Integrated Practice Unit
IPW – Instituut voor Publieke Waarden
IPZ – Instituut Psychiatrische zorg
IR – Imaginaire Rescripting
IRAOS – Retrospective Assessment of the Onset of Schizophrenia
IRB – Individuele Rehabilitatie Benadering
I.ROC – Individuele Recovery Outcomes Counter
IDS – Inventaris Depressieve Symptomatologie
IVM – Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik
IVZ – Instelling Verslavingszorg
IZ – Intensieve Zorg
IZA – Integraal Zorgakkoord
IZA – Individueel Zorg Arrangement
IZA’s – Intramurale Zorg Arrangementen
IZO – Intensieve Zorg Ouderen

J
JA – Jeugdautoriteit
JAIN – Joint AI Network
JenV – Justitie en Veiligheid
JGT – Jeugd & Gezinsteam
JGZ – Jeugdgezondheidszorg
JZOJP – de juiste zorg op de juiste plek

K
KCC – Klant Contact Centrum
KCK – Klinisch Centrum Kristal
KCP – Kennis- en Innovatiecentrum Persoonlijkheidsstoornissen
KEH – Kenniscentrum voor Ervaringsdeskundigheid en Herstel
KEP – Kritieke Episode Psychose -> nu: VIP team
KF – Klachtenfunctionaris
KFZ – Kwaliteit Forensische Zorg
KIB – Klinisch Intensieve Behandeling
KIS – Kennisplatform Integratie en Samenleving
KIZ – Kliniek Intensieve Zorg (voormalig High Care, Oegstgeest)
K&J GGZ – Kinder & Jeugd Geestelijke gezondheidszorg
KK – Kliniek Kristial (Leidschendam)
KKFZ – Kwaliteitskader Forensische Zorg
KMO – Kwartiermakersoverleg
KNMG – Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
KNMP – Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
KOP – Klachten, Omstandigheden en Persoonlijke stijl
KOPP – Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen
KOT – Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie
KOV – Kinderen van ouders met een verslaving 
KP – Klinisch Psycholoog
KPP – Kortdurende Klinische Psychotherapie
KS – Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ
KW – Klinisch Wonen
KWAZOP – Kwaliteit van de zorg op gesloten psychiatrische opnameafdelingen (meetinstrument)
KWZ – Kwaliteitswet zorginstellingen
KZN – Kenniscentrum Zorg Nederland

L
L/Z – regiocentrum Leidschendam/Zoetermeer
LADIS – Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem
LCR – Landelijke Cliëntenraad
LCvC – Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden
LD/ZM – Leidschendam/Zoetermeer
LEDD – Landelijk Expertisecentrum Dubbele Diagnose
LESA – Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken
LFB – Levensfasebudget
LGA – Landelijke GGZ Samenwerkingafspraken (huisarts + ggz)
LHV – Landelijke Huisartsen Vereniging
LIVE – Landelijk steunpunt Inzet Van Ervaringsdeskundigheid in de GGZ
LKS – Landelijk Kwaliteitsstatuut (GGZ)
LOC – Landelijke Organisatie Cliëntenraden
LOGO – Landelijk Overleg Geestelijke gezondheidszorg Opleidingsinstellingen
LOK-poli – poli voor Lichamelijk Onverklaarbare Klachten
LOOB – Last tot onmiddellijke onthouding van de beroepsactiviteiten
LOP – Landelijke ondersteuning preventie GGZ
LPGGZ – Landelijk Platform GGZ
LPR – Belangenorganisatie Cliënten GGZ (voorheen Stichting Landelijke Patiënten- en Bewonersraden in de GGZ)
LSDA – Landelijk Steunpunt Dagbesteding en Arbeidsrehabilitatie
LSFP – Landelijke Stichting FamilievertrouwensPersonen
LSR – Landelijk Steunpunt Cliëntenraden / Medezeggenschap
LTA – Landelijk Transitiearrangement
LUMC – Leids Universitair Medisch Centrum
LVB – Licht Verstandelijke Beperking
LVE – Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen
LVG – (Organisatie voor) Licht Verstandelijk Gehandicapten
LV POH-GGZ – Landelijke Vereniging POH-GGZ
LVT – Landelijke Vereniging voor (dak- en) Thuislozen
LVvM – Leidse Vereniging van Mantelzorgers
LVVP – Landelijke Vereniging Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten
LZA – Langdurig Zorgafhankelijke Patiënten

M
M-health – mobile health care = zorg met gebruik van mobiele apparaten (smartphone, tablet)
M&M – Middelen en Maatregelen [M of M]
MADI – Maatschappelijke dienstverlening
MANSA – Manchester Sort Assessment of quality of life
MAO – Monoamine oxidase
MARAP – Maandrapportage
MAZ – Manager Algemene Zaken
MBO-V – Middelbaar beroepsonderwijs verpleegkundigen
MBT – Mentalization Based Therapy – Mentalisatie therapie
MBZ – Manager Behandel Zaken
MC – Medium Care afdeling
MCID – Minimal Clinically Important Difference
MCT – MetaCognitieve Therapie
MDD – Major Depressive Disorder
MDO – MultiDisciplinair Overleg
MDR – MultiDisciplinaire Richtlijn
MDR-DBSG – Multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Suicidaal Gedrag
MEC – Mind Expert Centre
MECCA – More Effective European Community Care for Patients with Severe Psychosis
MEMO – Monitor Geestelijke Gezondheidszorg Ouderen
Meteo – Medewerkers Tevredenheidsonderzoek
METC – Medisch Ethische Toetsingscommissie
MEWS – Modified Early Warning System (scoretabel voor somatische controles)
MFE – Multi Functionele Eenheid
MFG – Multifamily Group
MGDB – Meer Gezins Dag Behandeling
MGV – Motiverende Gespreksvoering
MGV – Maandblad Geestelijke Volksgezondheid
MGZ – Medisch-Generalistische Zorg
MHFA – Mental Health First Aid
MHO – Mental Health Online
MHZ – Manager Herstelondersteunende Zorg
Mikado = Kenniscentrum interculturele zorg
MIP – Meldingen Incidenten Patiëntenzorg
MJS – MeerJarenStrategie
MKA – Meldkamer Ambulance
MKSA – Meerkeuze Systeem Arbeidsvoorwaarden
MMSE – Mini-Mental State Examination
MMW – Medisch Maatschappelijk Werk
MO – Maatschappelijke Opvang
MOA – Medische Opvang Asielzoekers
MOB – Medisch Opvoedkundig Bureau (opgegaan in  RIAGG)
MPS – Meervoudige persoonlijkheidsstoornis
MR – Mixed Reality
MSRC – Medische Specialisten Registratie Commissie
MSS – Maatschappelijk Steun Systeem
MST – Multi Systeem Therapie
MT – Management Team
MTA – Medical Technology Assessment
MTO – Management Team Overleg
MTO – Medewerkers Tevredenheidsonderzoek
MTT – Mobiel Toeleidings Team
MVP – Minimum Viable Product (product dat voldoet aan de minimale vereisten)
MWD – Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
MZS – Medezeggenschap

N
NAH – Niet Aangeboren Hersenletsel
NAV – Nederlands Artsen Verbond
NBAA – Nederlandse Beroepsvereniging van Activiteitenbegeleiders en -therapeuten
NCZ – Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg
NEL – Nederlandse Empowerment List
NEMESIS – Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study
NESDA – Nederlandse Studie naar Depressie en Angst
NESP – Netwerk Ervaringsdeskundigen Suïcidepreventie
NESS – Nederlandse Stress Stichting
NET – Narratieve Exposure Therapie
NFGO – Nederlandse Federatie voor Gezondheidszorg voor Ouderen
NFGV – Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid
NFU – Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
NFZP – Nederlandse Federatie voor Ziekenhuispsychiatrie
NHC – Normatieve Huisvestingscomponent
NHG – Nederlands Huisartsen Genootschap
NHN – Noord Holland Noord
NIAZ – Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (nu: Qualicor Europe)
NIC – Normatieve Inventariscomponent
NIFP – Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie
NIP – Nederlands Instituut van Psychologen
NIVEL – Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
NIZW – Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
NJI – Nederlands JeugdInstituut
NJR – Nationale Jeugd Raad
NKCV – Nederlands Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid
NKO – Netwerk KwaliteitsOntwikkeling ggz
NL ggz – de Nederlandse ggz
NLAIC – Nederlandse Artificial Intelligence Coalitie
NMT – Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
NOAGG – Centrum voor Transculturele Geestelijke Gezondheidszorg (Utrecht)
NPCF – Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
NPPO – Neuro Psychologisch en Persoonlijkheid Onderzoek
NSFP – Nietstrafrechtelijke Forensische Psychiatrie
NTBR – Not to be reanimated (niet-behandelen verklaring)
NVJG – Nederlandse Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg
NVMW – Nederlandse Vereninging van Maatschappelijk Werk
NVP – Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
NVPA – Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen
NVPV – Nederlandse Vereniging voor Psychiatrische Verpleegkunde
NVSHA – Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen
NVTAG – Nederlandse Vereniging voor Technology Assessment in de Gezondheidszorg
NVTZ – Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn
NVU – Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
NVvP – Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
NVVP – Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
NVZ – Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
NZa – Nederlandse Zorgautoriteit
NZN – Nationale Zorg Nummer 

O
O & I – Onderzoek en indicatie(stelling)
OC – Onderdeel Commissie (van OR)
OC – Operationeel Centrum
OCD – Obsessive Compulsive Disorder
ODD – Oppositional Defiant Disorder
OE – Organisatorische Eenheid
OGGZ – Openbare geestelijke gezondheidszorg
OHK – Oefen Huiskamer
OKO – Opgroeien in een Kansrijke Omgeving
OM – Openbaar Ministerie
OMS – Organisatie Medisch Specialisten
OP – Ouderen Psychiatrie
OPCO – Operationeel Coördinator
OPERA – Optimaal Persoonsgericht Antidepressivagebruik
OPS – Organische Psychiatrische Stoornissen
OR – OndernemingsRaad
ORS – Outcome Rating Scale
OV – OverlegVergadering
OVDB – Opnamevervangende dagbehandeling
OZA – Onderwijszorgarrangement
OZJ – Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd

P
P&C – Planning en Control
PAAZ – Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis [→ PUK]
PANSS – Positive And Negative Syndrome Scale
Parel – Psychiatrisch Academisch Registratie Netwerk Leiden
PB-er – Persoonlijk begeleider
PCR – Psychiatrische Casusregisters
PDCA = werkcyclus: Plan → Do → Check → Act
PEH – Psychiatrische Eerste Hulp (opvang in Rijnveste)
PEM – Post-Exertionele Malaise
PEOO – Projecten, Experimenten, Onderzoek en Ontwikkeling
PG – Patiënten- en Gehandicaptenbeweging
PGB – Persoonsgebonden Budget
PGD – Persoonlijk GezondheidsDossier
PGO – Persoonlijke GezondheidsOmgeving
PGT – Patiënt Gebonden Tijd
PI – Penitentiaire Inrichting
PIHIP – Probleem Instandhoudend Interactiepatroon
PIOG – Psycholoog In Opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog
PIT – Psychiatrische intensieve thuiszorg
PITSTOP – Professionals in Training to STOP suïcide
PLOEG – Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke verzorging
PMC – ProjectMatig Creëren
PMO – Psycho Medisch Overleg
PMT – PsychoMotorische Therapie
PMU – Psychiatrische Medische Units
PNIL – Personeel niet in loondienst
POH – Praktijk Ondersteuner Huisarts
POH-GGZ – Praktijk Ondersteuner Huisarts voor GGZ problematiek
POH-S – Praktijk Ondersteuner Huisarts – Somatiek
POLS – Permanent Onderzoek Leefsituatie
POM – Preventieve Ondersteuning Mantelzorgers
PP – Persoonlijkheidsproblematiek
PPC – Penitentiair Psychiatrisch Centrum
PPP – Provinciale Programmagroep Psychotische stoornissen
PPZ – Plaatsing Psychiatrisch Ziekenhuis
PQ – Psygis Quarant
PREM – Patient Reported Experience Measure
PRI – Prospectieve Risico Inventarisatie
PRISMA – Prevention Recovery Information System for Monitoring and Analysis
PROM – Patient Reported Outcome Measure
PSA – psychiater
PSA – Personeels- en SalarisAdministratie
PSA – PsychoSociale Arbeidsbelasting
PsHOR – Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
PSM – Patient Staff Meeting  (onderdeel behandelprogramma van het CKP)
PSO – psycholoog
PST – Problem Solving Therapy
PSU – Project Start Up
PSUR – Periodic Safety Update Report
PsyHAG – GGZ Expertgroep kaderhuisartsen
Psytrec – Psychotrauma Expertise Centrum
PTC – Psycho Trauma Centrum
PTG – Patiënt Gebonden Tijd
PTSS – Posttraumatische Stress Stoornis
PUK – Psychiatrische Afdeling van een Academisch Ziekenhuis [→ PAAZ]
PV – Persoonlijke Verzorging
PvA – Plan van Aanpak
PVB – Persoonsvolgend budget
PVP – Patiënten Vertrouwens Persoon
PVP – Stichting patiëntenvertrouwenspersoon geestelijke gezondheidszorg
PZ – Pluriform Zorg
PZ – Psychiatrisch Ziekenhuis

Q
Q1 – eerste kwartaal van het jaar (Q2 = tweede, etc)

R
R4D – Rivierduinen
R&O – Resultaat en Ontwikkeling
RACT – Resourcegroup Assertive Community Treatment
RAK – Reserve Aanvaardbare Kosten
RAV – Regionale Ambulance Voorziening
RB – Regie Behandelaar
RBJ – Regionaal Bureau Jeugdzorg
RCO – Regionale Cliënten Organisatie
R4D – Rivierduinen
RD – Rivierduinen
RDM – Regionale DoorzettingsMacht
RDOG – Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
REC – Regionaal Expertise Centrum
RET – Regionaal Expert Team
RF – Rolling Forecast
RGC – Regionaal Geestelijke Gezondheidcentrum
RIAGG – Regionale instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg
RIBW – Regionale instellingen voor beschermende woonvormen
RIC – Regionale Indicatiecommissie
RIM – Reported Indifference Matrix
RIO – Regionaal Indicatie Orgaan (bestaat niet meer, nu CIZ)
RIVM – Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
RM – Rechterlijke Machtiging
RMT – Regionaal Management Team
RN – Reclassering Nederland
ROAZ – Regionaal Overleg Acute Zorg
ROC – Regionaal Opleidingen Centrum
ROI – Return On Investment
ROM – Routine Outcome Monitoring
ROPI – Recovery Oriented Practices Index
ROS – Regionale Ondersteuningsstructuren
RPCP – Regionaal Patiënten en Consumenten Platform
RPIP – Regionaal Platform Infectie Preventie
RTA – Regionaal Transitie Arrangement
RTE – Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
rTMS – magnetische hersenstimulatie
RvB – Raad van Bestuur
RvdK – Raad voor de Kinderbescherming
RVE – Resultaat Verantwoordelijke Eenheid
RVP – RijksVaccinatieProgramma
RVT – Raad van Toezicht
RVZ – Raad voor de Volksgezondheid en de Zorg
RZA – Rechtspraak ziekenfondswet en AWBZ

S
SAD – Stemming, Angst, Dwang
SAD – Seizoensafhankelijke Depressie
SAS – Stemmings- angst- en somatoforme stoornissen (verouderd)
SAS P – SAS & persoonlijkheids stoornissen (verouderd)
SAZ – Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen
SB – Service Bedrijf
SBG – Stichting Benchmark GGZ => thans AKWA
SBVZ – Sectoraal BerichtenVerkeer in de Zorg
SCA – Sustainable Competitive Advantage
SCEN – Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland
SCEPTRE – Study of Cost-Effectiveness of Personality Disorder Treatment
SCID – Structured Clinical Interview for DSM
SCU – Special Care Unit
SDM – Shared Decision Making
SDQ – Strengths and Difficulties Questionnaire
SEH – Spoedeisende Eerste Hulp (afd in ziekenhuis)
SES – Sociaal Economische Status
SFK – Stichting Farmaceutische Kerngetallen
SFT – Schema Focused Therapy
SGGZ – Specialistische GGZ
SHN – SlachtofferHulp Nederland
SIAD – Self-Injury Awareness Day
SIG – Software Improvement Group
SIP – Signalering Interventie Plan
SIRE – Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie
SLKF – Stichting Landelijke Koepel Familieraden GGZ
SMANOM-EPA – Signaleren en Melden door Apothekers van Niet-Opgehaalde Medicatie
voor mensen met een Ernstige  Psychiatrische Aandoening
SMART – Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realiseerbaar en Tijd
SMI – Severe Mental Illness
SMIT – Sociaal Maatschappelijk Improvisatie Theater
SNRI – Serotonin Norepinephrine Re-uptake Inhibitor
SOEP – Subjectief, Objectief, Evaluatie, Plan
SOG – Specialist Ouderengeneeskunde
SOLK – Somatisch Overklaarbare Lichamelijke Aandoeningen (± somatoform)
SOM – Somatische Ondersteunings Module
SOR – Stoel op Recept
SPB – Sociaal Pyschiatrisch Behandelen
SPD – Sociaal Psychiatrische Dienst (opgegaan in  RIAGG)
SPIRIT – Suicide Prevention and Implementation Research Initiative
SPITS – Substituerende Psychiatrische Intensieve Thuiszorg Service
SPOR – Spoedeisende Psychiatrische Observatie Ruimte
SPP – Strategische PersoneelsPlanning
SPUK – Specifieke Uitkeringen gemeenten en provincies
SPV – Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
SRH – Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen
SROI – Social Return On Investment
SRS – Session Rating Scale
SSN – Schizofrenie Stichting Nederland
SSRD – Somatisch symptoomstoornis
SSRI – Selective Serotonin Re-uptake Inhibitor
STDP – Short Term Dynamic Psychotherapy
STORM – Strong Teens & Resilient Minds
SUPRANET – Suïcide Preventie Actie Netwerk
SUPREMECOL – Suïcide Preventie door Monitoring en Collaborative care
SuNa – Suïcidepoging Nazorg
SureNet – Suicide Research the Netherlands
SVG – Stichting Verslavingsreclassering GGZ
SVP – Strategisch Vastgoed Plan
SWOT – Strength, Weakness, Opportunities, Threads (Sterkte, Zwakte, Kansen, Bedreigingen)
SWT – Sociaal Wijk Team
SZN – Stichting Zwerfjongeren Nederland

T
TA – Transactionele Analyse
TAB – Team Aanvullende Behandeling
TAB – Team Ambulante Behandeling
TAPP – Traject arbeidsplaatsen psychiatrie
TAT – Thematische Apperceptie Test
TAU – Treatment as Usual
TBS – Terbeschikkingstelling
TCA – Tricyclische Antidepressiva
TDM – Therapeutic Drug Monitoring
TED – Team Ervaringsdeskundigen
TFCBT – trauma-focused cognitieve gedragstherapie
TFT – Transference Focused Therapy
TGI – Thema-gecentreerde Interactie
TIP – Telefonisch Informatiepunt Psychiatrie
TM – Teammanager / teammanagement
TMS – Transcraniële Magnetische Stimulatie
TOED – Traject Ontwikkeling Ervaringsdeskundigheid
TOPlunch – Theorie, Onderzoek en Praktijk (CEU + psychoselijn)
TOR – Telefoon op recept
TP – Teampsychiater
Triple L = Levensbreed, levensloop, levenslang
TRS – Toedieningsregistratiesysteem
TS – Terugdringen separaties
TTP – Trusted Third Party
TW – Tussenwacht (crisisdienst)

U
UAVG – Uitvoeringswet AVG
UVOK – Uitvoeringsovereenkomst
UWV – Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen
UZI – Unieke Zorgverlener Identificatie

V
V&V – Verpleging en Verzorging
VAAM – Vraag Aanbod Analyse Monitor Eerste Lijn
VAPP – Vereniging Advocaten van Psychiatrische Patiënten
VAR – Verpleegkundige AdviesRaad
VBI – Vrijheidsbeperkende Interventie
VBO – Vervolg Behandeling Ouderen
VERS – Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis
VGN – Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
VIM – Veiligheid Incidenten Melding
VIP-team – Vroege Interventie Psychose (voorheen KEP)
VIPP – Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt
en Professional
VIR – Verwijsindex Risicojongeren
VKIG – Vereniging Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg
VMO – Verblijf Met Overnachting
VNG – Vereniging Nederlandse Gemeenten
V-OTS – Voorlopige Ondertoezichtstelling
VOV personeel – Verzorgend Opvoedkundig en Verplegend personeel
VPK – Verpleegkundige
VPT – Volledig Pakket Thuis (Wlz)
VR – Virtual Reality
VS – VerpleegkundigSpecialist
VTV – Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten
VvEd – Vereniging van Ervaringsdeskundigen
VVT – Verpleging Verzorging en Zorg Thuis
VW – Voorwacht (crisisdienst)
VWS – (Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport
VZO – Verblijf Zonder Overnachting

W
Wabvpz – Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
Wajong – Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
Wams – Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein
WAN – Weekend, Avond, Nacht
WAO – Wet op de arbeidsongeschiktheid
WBAZ – Werk als beste zorg
WBP – Wet Bescherming Persoonsgegevens
Wbsrz – Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg
Wbsn-z – Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg
WCPV – Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
WCZ – Wet Cliëntenrechten in de Zorg (= wet is in de maak)
Wegiz – Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg
Wego – We-ego, gezamenlijk ego van collectivistische culturen
Wet BIG – Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
WFZ – Stichting Waarborgfonds Zorginstellingen
WGBO – Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst
WGR – Wet gemeenschappelijke regelingen
WIJK – Zorgfunctie Wijkgerichte Psychiatrie
WIS – WachtkamerInformatieSysteem
WKCZ – Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector
WKKGZ – Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg
WLZ – Wet Langdurige Zorg
WMCZ – Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen
WMCZ2018 – Herziening van wmcz uit 2018
WME – Werken met eigen ervaring
WMG – Wet marktordening gezondheidszorg
WMO – Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WMO – Wet Medisch wetenschappelijk Onderzoek met mensen
WOA – Werken Op Afstand
WOG – Wet op de geneesmiddelenvoorziening
WOP – Wetenschappelijk Onderzoek en Productinnovatie
WPA – World Psychiatric Association
WPR – Wet persoonsregistraties
WRAP – Wellness Recovery Action Plan
WRR – Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
WSPD – Wereld Suïcide Preventie Dag (10 september)
WSV – Wijksamenwerkingsverbanden
WTG – Wet tarieven gezondheidszorg
WTZi – Wet Toelating Zorginstellingen
WVGGZ – Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg [Vervangt per 1/1/2020 BOPZ]
WWB – Wet Werk & Bijstand
WZD – Wet Zorg & Dwang

Z
Z&N – Zorgvisie en Normering = commissie van GGZ Nederland
ZA – Zorgadministratie
ZAG – Zorg AfstemmingsGesprek
ZBC – Zelfstandig Behandel Centrum
ZEBRA – Zelfbeschadiging, Erkennen, Begrijpen, Reduceren, Accepteren
ZEEF – Zelfregulatie En Executieve Functies
ZFW – Ziekenfondswet
ZGP – Zelfstandig Gevestigd Psychiater
ZHC – Zelfregie- en Herstelcentra
ZHN – Zuid Holland Noord
ZIBs – Zorginformatiebouwstenen
ZIKOS – Zeer Intensieve Kortdurende Observatie- en Stabilisatieafdeling
ZIN – Zorg in natura
ZiNl – Zorginstituut Nederland
ZIS – Ziekenhuis informatiesysteem
ZN – Zorgverzekeraars Nederland
ZO – Zorg Overleg
ZOG MH – Zorgvragers Overleg Midden Holland
ZON – Zorgvragers Organisatie Noord Zuid-Holland
ZonMW – Nederlandse organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie
ZPM – Zorg Prestatie Model
ZRA – Ziektekostenregeling voor Asielzoekers en bijzondere categorieën vreemdelingen
ZRC – ZelfRegie Centrum
ZRM – Zelfredzaamheidsmatrix
ZSM – Zorgvuldig, Snel en op Maat (werkwijze Openbaar Ministerie)
ZVW – Zorg Verzekering Wet
ZW – Ziektewet
ZWOP – Zelfstandig Wonen Project
ZZP – Zorg Zwaarte Pakket (Wlz)