Advies en Instemming

Welk onderwerp valt nu onder welke bepaling uit de WMCZ?
Hieronder een schematisch overzicht.

Advies

 Onderwerp Letterlijke tekst Bepaling
Doelstelling

Grondslag

Een wijziging van de doelstelling of de grondslag van de instelling 7 lid 1 a
Fusie

Samenwerking

Zeggenschap

Een fusie of duurzame samenwerking waarbij de instelling is betrokken

Een overdracht van de zeggenschap over de zorg of een onderdeel daarvan

7 lid 1 b

7 lid 1 c

Sluiting

Wijziging in Zorgverlening

Een gehele of gedeeltelijke beëindiging dan wel een belangrijke uitbreiding van de zorgverlening 7 lid 1 d
Organisatie Een belangrijke wijziging in de organisatie van de zorgverlening 7 lid 1 e
Profiel Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Een profielschets voor de benoeming van de leden van het toezichthoudend orgaan en de leden van het bestuur van de instelling 7 lid 1 f
Begroting Jaarrekening De vaststelling van de begroting en de jaarrekening van de instelling 7 lid 1 g
Huisvesting
Verbouwing
Nieuwbouw
Het algemene huisvestingsbeleid van een instelling die erop is ingericht cliënten langdurig te laten verblijven, alsmede een ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing van een instelling waarin deze cliënten verblijven 7 lid 1 h
Selectie leidinggevenden De selectie en benoeming van personen die leiding geven aan degenen die zorg verlenen aan cliënten, indien het een instelling betreft die erop is ingericht cliënten langdurig te laten verblijven 7 lid 1 i

Instemming

Onderwerp   Letterlijke tekst Bepaling
Algemene regelingen De medezeggenschapsregeling, de regeling, bedoeld in Wkkgz art 13 1, alsmede andere voor cliënten geldende regelingen 8 lid 1 a
Klachtenfunctionaris

Zorgplannen ZAG

Een profielschets voor het benoemen van personen als bedoeld in Wkkgz art 15

De procedure voor het opstellen en bespreken van zorgplannen

8 lid 1 b

8 lid 1 c

Kwaliteit
Veiligheid
Hygiëne

Toelatingsbeleid

Beëindiging zorg

Het algemene beleid ter zake van kwaliteit, veiligheid en hygiëne

Het algemene beleid ter zake van de toelating van cliënten tot de zorgverlening en beëindiging daarvan

8 lid 1 d

8 lid 1 e

Voeding
Geestelijke verzorging
Recreatie
Ontspanning
Maatschappelijke bijstand
Verbouwing

Sociaal plan

Het algemene beleid ter zake van voedingsaangelegenheden, geestelijke verzorging, recreatiemogelijkheden of ontspanningsactiviteiten en maatschappelijke bijstand, indien het een instelling betreft waarin cliënten gedurende het etmaal kunnen verblijven

Een sociaal plan voor cliënten in geval van een ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing van een instelling die erop is ingericht cliënten langdurig te laten verblijven

8 lid 1 f

8 lid 1 g

Inrichting ruimtes

Ondersteuner

De inrichting van voor de zorgverlening bestemde ruimtes bij ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing van een instelling die erop is ingericht cliënten langdurig te laten verblijven

De selectie en benoeming van personen die de cliëntenraad de onafhankelijke ondersteuning, bedoeld in artikel 6, derde lid, zullen verlenen

8 lid 1 h

8 lid 1 i