Adviezen

Een overzicht van de adviezen van de
Centrale Cliëntenraad in 2017

[De volledige tekst van de adviezen is bij de CCR op te vragen]

Positief advies over de begroting
5 december – Eerder dan andere jaren werd de CCR advies over de begroting gevraagd. Ook anders dan andere jaren heeft de CCR zich verzekerd van de hulp van een aantal financieel kundige cliënten, zodat we ons advies wat meer technisch konden onderbouwen. Dit jaar was de begroting nog voorzichtiger ingestoken dan andere jaren, en is de CCR voorzichtig optimistisch dat de doelen wel gehaald zullen worden. Niettemin waarschuwen we de RvB nadrukkelijk dat de geschetste reorganisatie ook kosten met zich meebrengt, die echter niet mee-begroot lijken te zijn.

Crisisdienst buiten kantooruren
29 september – Er is landelijk een groot tekort aan psychiaters en al helemaal aan psychiaters die bereid zijn ’s nachts en in het weekend crisisdiensten te draaien. De Raad van Bestuur besluit daarom de psychiaters die daar nog wel toe bereid zijn niet meer met de crisisauto mee te laten rijden, maar als achterwacht in te zetten, zodat hij/zij door alle crisisteams te raadplegen is. De CCR geeft positief advies over deze beslissing – nood breekt wet. Wel verbaast het ons dat in de zorg nog zo vaak met kantooruren wordt gerekend, terwijl de wereld buiten het ziekenhuis allang 24/7 door raast.

Advies opening Psychiatrische Eerste Hulp (PEH)
4 september – Pal naast Rijnveste heeft Rivierduinen een opvang gerealiseerd voor personen met verward gedrag die door de politie op straat worden aangetroffen. De CCR wordt lang na de opening nog om advies gevraagd. In ons advies wijzen we erop dat de minister een opvang voor ‘alle’ verwarden wenste, terwijl de triagist van de PEH de personen uit selecteert die waarschijnlijk door een psychiatrische aandoening in de problemen zijn gekomen. Mensen die door een andere oorzaak verward zijn geraakt komen zo alsnog in een politiecel terecht. De CCR raadt de Raad van Bestuur bovendien aan om de politie te scholen in het herkennen van “diagnose gerelateerde agressie”, omdat anders toch de agressie de boventoon blijft voeren in de beoordeling van de cliënt.

intensive careAdvies verplaatsing 15 HIC bedden vanuit Alphen naar Leiden
18 juli – Een advies dat nog steeds de gemoederen bezig houdt. HIC zorg is erg goede, maar ook erg gespecialiseerde zorg. Een opname op een HIC afdeling is alleen bedoeld voor mensen die echt zwaar ziek zijn. De redenering van de Raad van Bestuur is dat deze mensen (en hun bezoek) het niet erg zullen vinden om voor deze zeer goede zorg een wat grotere afstand te reizen.
De CCR kan in deze redenering meegaan, maar begrijpt niet waarom iedere afdeling voor de “HIC of niks” vraag moet worden gesteld. Niet iedereen die in een A-ziekenhuis wordt opgenomen komt op de intensive care terecht, waarom zou dat wel zo in de ggz moeten zijn?
Deze discussie loopt nog.

Advies ontvlechting KCK
18 juli – De CCR adviseert negatief over de verhuizing van 10 bedden “Kristal” uit Nootdorp naar Leidschendam, omdat het advies alleen plannen behelst voor de huisvesting en niet de vraag beantwoordt waarom deze verhuizing in het belang van de cliënten(zorg) is.
Op onze vele vragen volgt een spoedig en uitgebreid antwoord van de Raad van Bestuur en de belofte een fout uit het verleden recht te zetten. Bij KCK is namelijk nooit gebruik gemaakt van de expertise van Centrum Kristal waar men vele manieren heeft om mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrie een goede behandeling te bieden. Kristal en het centrum Leidschendam vallen nu onder één directie, zodat er makkelijk informatie uitgewisseld kan worden.
Aangezien de zorg voor de cliënten door het voorstel aanmerkelijk lijkt te verbeteren, geeft de CCR in tweede instantie een positief advies.

Advies Businesscase Beschermd Wonen Noordwijkerhout
29 mei – De CCR geeft een positief advies over de voortgang, hoewel het raar is dat maar voor de helft van het aantal cliënten in nieuwbouw wordt voorzien. Graag ziet de CCR ook een plan voor de huisvesting van de overige cliënten uitgewerkt.

vuistNegatief Advies visiedocument terugdringen agressie
28 mei – De CCR kan niet akkoord gaan met het voorgestelde agressie protocol. Het document is volledig vanuit de medewerkers geschreven en er wordt nauwelijks tot niet ingegaan op de omstandigheden die leiden tot het agressieve gedrag. Alleen al het gebruik van het woord “agressie” maakt dat al duidelijk. De CCR vraagt zich ook af wat het nut van voortdurende de-escalatie trainingen is, als die blijkbaar niet het gewenste effect hebben. Verder is niet uitgewerkt welk resultaat men precies beoogd met het doen van aangifte.
De Raad van Bestuur trekt de tekst terug en stelt voor in het najaar met alle betrokken partijen een bijeenkomst te beleggen.

Ongevraagd advies werkwijze klachtenfunctionaris
23 januari – De invoering van de nieuwe Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg  (Wkkgz) brengt voor zorginstellingen de verplichting mee om een persoon aan te stellen (de klachtenfunctionaris) die voortaan de klachten binnen de instelling zo spoedig mogelijk tot een bevredigende oplossing zal brengen.  De CCR adviseert om bij klachten ‘per ommegaande’ een bevestiging van ontvangst te sturen en daarbij aan te geven wanneer de klachtenfunctionaris daadwerkelijk contact met de klager zal opnemen.

Adviezen in 2016

Advies klachtenreglement Wkkgz
23 december – Op 1 januari 2017 wordt de nieuwe Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) van kracht. Zorginstellingen moeten dan een klachtenregeling uitgewerkt hebben en een klachtenfunctionaris aanstellen. Over beide heeft de CCR verzwaard adviesrecht. De CCR gaat akkoord met de voorgestelde regeling. De aanstelling van de klachtenfunctionaris wordt in maart 2017 verwacht.

Advies tweehoofdig ServiceBedrijf Gerelateerde afbeelding
18 november – Een grote reorganisatie ‘achter de schermen’ brengt alle ondersteunende onderdelen (vastgoed, zorgadministratie, financiën, kwaliteit, facilitair etc.) samen in één ServiceBedrijf. De omvang van dit SB is te groot voor één directeur, daarom wordt advies gevraagd over het voornemen om twee directeuren aan te stellen. Anders dan voorheen, zullen deze directeuren ‘meewerkend’ zijn. Dit betekent dat zij tevens inhoudelijke kennis meebrengen en een deel van hun tijd hun specifieke vakexpertise in zullen zetten.
De CCR is niet erg gecharmeerd van de holle managementtaal waarin het voorgenomen besluit is opgesteld, waardoor o.a. de specifieke taken van de directeuren in de lucht blijven hangen, en struikelt over de suggestie dat ‘herstel’ en ‘cliëntenperspectief’ bij het SB zullen worden ondergebracht. Niettemin adviseert de CCR positief op de aanstelling van dhr. Van Zoelen als meewerkend zorgverkoop-directeur. Tegelijk waarschuwt de CCR dat de variatie en omvang van het nieuwe SB dusdanig is (er worden 21 aandachtsgebieden genoemd), dat het een illusie is te verwachten dat de duopartner van dhr. Van Zoelen deze allemaal inhoudelijk-meewerkend zal kunnen aansturen.

De Raad van Bestuur reageert snel op het CCR advies. ‘Herstel’ en ‘cliëntenperspectief’ werden alleen maar in de adviesaanvraag genoemd om aan te geven dat de hele organisatie daarvan doortrokken is. Echter, onze zorgen en het negatieve advies van de Ondernemingsraad hebben ertoe geleid dat de Raad van Bestuur de adviesaanvraag heeft teruggetrokken. Het idee blijft echter gehandhaafd en in het nieuwe jaar is een nieuwe adviesaanvraag over de tweehoofdige aansturing van het Servicebedrijf te verwachten.

Pleisters 2

 

Advies Poli en GbGGZ onder een aansturing
Dit advies gaat niet over één nacht ijs.  De Centrale Cliëntenraad adviseert rekening te houden met zowel de behandelinhoud van de genoemde zorgfuncties, als hun aansluiting met de overige zorgfuncties van de gespecialiseerde GGZ.

Logo K&J bewerkt oranje Clientenraad_36ptProfiel nieuwe directeur K&J
11 juni – De CCR schrijft: “Wij kunnen ons zeer zeker vinden in de specifieke opdracht voor de directeur om aandacht te geven aan de transitiepsychiatrie.  (…)  het ontbreken van een goede overgang heeft grote consequenties voor onze cliënten.” Toch heeft de CCR ook kritiek op het profiel. Het beschrijft een veranderaar die met name voor continuïteit moet zorgen, een haast logische onmogelijkheid. Daarnaast mist de CCR een duidelijke stellingname of voor een zorginhoudelijke of administratieve directeur zal worden gekozen. De CCR adviseert te kiezen voor een zorginhoudelijk directeur, want zorginnovatie en transitiepsychiatrie zijn inhoudelijke onderwerpen. Daarbij is specialistische ggz zorg het ‘unique selling point’ van Rivierduinen ten opzichte van andere regionale aanbieders van jeugdzorg. De CCR meent dat het verkeerd zou zijn als de nieuwe directeur het belang van deze zorg niet zelf inhoudelijk zou kunnen beargumenteren. Daarnaast vraagt de CCR om een directeur met aantoonbare affiniteit met de medezeggenschap.
27 juni – De CCR adviseert na overleg met de Cliëntenraad Kinderen en Jeugd GGZ positief over de aanstelling van mw. Rita Zijlstra als nieuwe directeur voor dit centrum.

Verzwaard advies linnenvoorziening
4 mei – De nieuwe leverancier is goedkoper, terwijl de kwaliteit hetzelfde blijft – de CCR adviseert positief.

Glijden Omhoog, Gevaar, Achteloos, Glibberig, OngevalVerzwaard advies Bedrijfsnoodplan
4 mei – Het nieuwe bedrijfsnoodplan is heel erg gedetailleerd en gaat uit van een interpretatie van de schaalgrootte van het incident, die feitelijk slechts achteraf gegeven kan worden. De CCR adviseert positief, mede omdat Rivierduinen anders zonder geldig bedrijfsnoodplan zou zitten, maar waarschuwt dringend voor ‘handelingsverlegenheid’ bij een calamiteit, omdat de grote detaillering eigen initiatief in de weg zit. “wij willen u adviseren om voor het volgende bedrijfsnoodplan een andere weg in te slaan. Kort gezegd: meer in grote lijnen denken, minder in op- en afschalen en een grotere rol voor de cliënten [in het bevorderen van de veiligheid]”.

Advies begroting 2016
Doorstroming1 maart – De Centrale Cliëntenraad reageert op de trends die in de begroting van 2016 zichtbaar zijn. De CCR adviseert vooral in te zetten op de samenwerking met de ketenpartners en dan met name de huisartsen en de POH GGZ voor de versterking van de GB-GGZ en daarnaast natuurlijk de gemeenten, die sinds de invoering van de nieuwe WMO een sterk faciliterende rol kunnen spelen in de doorstroming naar beschermd wonen.

Adviezen in 2015

JGT samenwerkenAdvies oprichting zorgcoöperatie JGT
17 december – In Holland-Rijnland is de jeugdzorg ondergebracht in Jeugd & Gezinsteams (JGTs). De leden van deze JGTs zijn professionals gedetacheerd vanuit de grotere aanbieders van Jeugdzorg, zoals Rivierduinen, Curium, Cardea, Kwadraad, ’s Heerenloo. Om meer eenheid in de teams te krijgen willen de gezamenlijke zorgaanbieders (waaronder Rivierduinen) een onafhankelijke zorgcoöperatie oprichten. De CCR geeft een positief advies over dit voornemen. De raad constateert echter dat o.a. het (verzwaard adviesplichtige) klachtrecht nog niet is uitgewerkt en geeft aan daarover op korte termijn een aparte adviesvraag te verwachten.

Curium elementAdvies bestuurlijk convenant Curium +

Alle 18-min zorg van GGZ Rivierduinen en van LUMC-Curium gaat worden ondergebracht in een nieuwe eenheid, die voorlopig Curium + gaat heten. Dit mede om tegemoet te komen aan de wens van de gemeenten om ambulante en klinische CCZ zorg aan jongeren bij één partner onder te brengen.
Op 17 december geeft de CCR een positief advies over dit samengaan, maar waarschuwt wel dat het voorgestelde tijdspad wel erg krap is. Daarnaast vraagt de CCR aandacht voor de medezeggenschap, zowel in het traject naar het nieuwe centrum, als ook in het nieuwe Curium +.

mahatma-gandhi-hd-wallpapersAdvies zorginhoudelijk bestuurder

Op 14 juli geeft de CCR een advies over het profile van de nieuwe zorginhoudelijke bestuurder. De CCR merkt daarbij op dat het iemand moet zijn die ook in het gewenste tweehoofdig bestuur uit de voeten kan. Een ervaren bestuurder met visie en innovatieve ideeën over de GGZ en een breed netwerk. Een krachtige inspirerende leider met aantoonbare affiniteit met en een duidelijke visie op participatie en medezeggenschap van cliënten

begroting_2014Advies offerte PWC

Op 7 juli geeft  de CCR, zonder verdere voorwaarden, een positief advies over de voorgestelde offerte van PWC . Wel merkt de CCR op dat mocht nog verder onderzoek noodzakelijk zijn en dit buiten de financiële kaders van deze opdracht treden de Centrale Cliëntenraad graag een nieuwe adviesaanvraag tegemoet ziet.

 

verplichte zorg Advies instellen commissie verplichte zorg

Naar aanleiding van een verhelderend gesprek met Sonja Distelbrink en dr. Emile Barkhof zijn veel van de bezwaren uit het door de CCR gegeven negatieve advies inzake de instelling en organisatie van de commissie Verplichte Zorg weggenomen, zo reageert de CCR op 15 mei aan de Raad van Bestuur.

 

KoffieAdvies warme drankenvoorziening

De CCR geeft op 1 mei een positief advies over de warme drakenvoorziening. Er zal in de loop van dit jaar aandacht zijn voor de plekken waar de automaten komen te staan en de mogelijkheid om in wachtruimtes waar geen automaat staat thermoskannen te plaatsen in het kader van gastvrij onthaal.

peplamb-privacy-300x199Advies privacy registratie

De CCR geeft op 24 april een ongevraagd verzwaard negatief advies over het gebruik van privacy gevoelige informatie voor trainingsdoeleinde. De RvB reageert adequaat.

 

begroting_2014Advies begroting 2015

De CCR geeft op 9 maart na een toelichting door de financiële experts van Rivierduinen een positief advies over de begroting 2015

 

ID005776-620x330Advies samenwerkingsovereenkomst Jeugd & Gezinsteams

De CCR geeft op 9 maart een positief advies over de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Gezinsteams.

 

hand-in-hand_2505428Advies samenvoeging Vierde Centrum en reorganisatie Rivierduinen 2015

De Centrale Clientenraad geeft op 13 februari een positief advies onder voorwaarden. Na de reactie van de Raad van Bestuur trekt de CCR het positieve advies in omdat aan geen van de voorwaarden in de ogen van de CCR is voldaan. Op 9 maart bespreekT de CCR dit met de Raad van Bestuur in de overlegvergadering. De RvB neemt op 31 maart een definitief besluit . Over de punten logeerhuizen, IHT en kennis autisme en gesprek over spelregels advisering blijven op de agenda staan.

branche_schoonmaakAdvies aanbesteding schoonmaak

Na een gesprek met de specialisten van het servicebedrijf Debby van Briemen en Rob Bergsma geeft de CCR een positief advies over de aanbesteding van de schoonmaak.

 

imagesPositief advies vervangend voorzitter klachtencommissie

De Centrale Clientenraad geeft na een prettig gesprek met Jilles Heringa een positief advies.

 

 

verplichte zorgReactie op de brief van de Raad van Bestuur naar aanleiding van het negatieve advies Commissie Verplichte Zorg van de CCR

Een adviesprocedure die al loopt vanaf 22 september 2014. De CCR geeft op 19 december een verzwaard negatief advies. De Raad van Bestuur laat in een reactie op 28 januari 2015 weten dat zij eigenlijk geen advies hadden hoeven vragen. De CCR reageert op 2 februari verontwaardigd. Lees hier de brief.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.