Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ2018)

Als cliënt van een zorginstelling kunt u meepraten over het beleid van uw instelling. Dit kan via de cliëntenraad.

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. In de cliëntenraad zitten (ex-)cliënten van de zorginstelling. Het bestuur van een zorginstelling moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad. (zie voor de onderwerpen waarover de cliëntenraad instemming of advies moet worden gevraagd het submenu Advies en Instemming). 

Rechten Cliëntenraad
Om goed te kunnen functioneren heeft een cliëntenraad een aantal rechten. Dat zijn:

 • Recht op informatie

De zorginstelling moet de cliëntenraad alle informatie geven die deze voor zijn taak nodig heeft.

 • Recht op overleg

De cliëntenraad overlegt regelmatig met de directie over het beleid van de instelling.

 • Recht om te adviseren

De cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd de directie adviseren.

 • Recht van enquête

Hiermee wordt bedoeld dat de cliëntenraad het recht heeft om zaken door daartoe bevoegde instanties te laten onderzoeken. Bijvoorbeeld: de cliëntenraad kan bij een vermoeden van wanbeleid dit door de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam laten onderzoeken.

 • Recht op bindende voordracht bestuurslid

De cliëntenraad mag ten minste 1 persoon voordragen ter benoeming als lid van de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht.

Verplichtingen van de zorgaanbieder

 • voor iedere instelling een cliëntenraad instellen
 • medezeggenschapsregeling opstellen met het aantal leden, de wijze van benoeming, wie lid kunnen worden en de zittingsduur
 • beschikbaar stellen van materiële/financiële middelen die de cliëntenraad nodig heeft
 • tijdig advies vragen over alle onderwerpen die genoemd worden in artikel 7 en 8
 • voorgeschreven adviesprocedure volgen. Er zijn twee soorten procedures:
 1. waarbij de zorgaanbieder gemotiveerd mag afwijken van het advies;
 2. waarbij de zorgaanbieder eerst na tussenkomst van de  Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden mag afwijken van het advies;
 • beschikbaar stellen van alle informatie die de cliëntenraad nodig heeft
 • eenmaal per jaar informatie geven over het gevoerde en te voeren beleid
 • voor alle cliënten ter inzage leggen van jaarverslag, uitgangspunten van beleid, notulen en besluitenlijst van de raad van bestuur, klachtenreglement, alle voor cliënten geldende regelingen en de samenwerkingsovereenkomst/reglement

Eisen aan de cliëntenraad

 • representatief
 • in staat tot belangenbehartiging
 • huishoudelijk reglement hebben

Bevoegdheden van de cliëntenraad

 • gevraagd en ongevraagd advies geven over onderwerpen die genoemd worden in de wmcz2018 en alle andere onderwerpen die voor cliënten van belang zijn
 • invloed uitoefenen op de samenstelling van de raad van toezicht of het bestuur. In ieder geval één persoon bindend voordragen
 • procedure aanspannen bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden 
 • procedure aanspannen bij de Kantonrechter

Bevoegdheid van de cliëntenraad en de zorgaanbieder samen

Bovenwettelijke bevoegdheden

De zorgaanbieder kan de cliëntenraad bovenwettelijke bevoegdheden toekennen.

Hier vind je de uitgebreide wettekst:  https://wetten.overheid.nl/BWBR0042294/2021-07-01