Centrum Eetstoornissen Ursula

Heeft u wel eens het gevoel dat u dingen rond uw behandeling op een andere manier zou willen regelen? Dat het binnen Centrum Eetstoornissen Ursula zeker niet slecht is, maar dat het nog beter kan? Laat uw stem dan horen in de cliëntenraad.

Al lange tijd kunnen cliënten meepraten over de gang van zaken binnen Centrum Eetstoornissen Ursula. Er is een wet die cliënten van zorginstellingen dat recht geeft, namelijk de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Om deze inspraak vorm en inhoud te geven, is er een cliëntenraad voor alle cliënten van Centrum Eetstoornissen Ursula.

De cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van alle afdelingen van ons centrum. Alle vertegenwoordigers zijn (ex-)cliënten die in behandeling zijn (geweest). Het maakt niet uit of men poliklinisch, in deeltijd of klinisch wordt behandeld. De leden van de cliëntenraad komen uit alle afdelingen.

Uw stemt telt
U kunt meepraten over de kwaliteit van zorg en het beleid van het centrum. De raad vergadert eens in de drie weken in Rijnveste op de afdeling. Als je er een keer bij wilt zijn, neem dan contact op met de ondersteuner van de cliëntenraad. Regelmatig wordt er overlegd met de directie en teammanagers, om de belangen van cliënten zo goed mogelijk te bewaken.

Advies
De cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd advies geven over alle onderwerpen die zij belangrijk vindt. De cliëntenraad is echter niet bedoeld voor individuele belangenbehartiging.

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen geeft aan over welke onderwerpen de directie advies moet vragen aan de cliëntenraad.

Deze onderwerpen zijn:

 1. •Het algemene beleid rond: voeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne, geestelijke verzorging en maatschappelijke bijstand.
 2. •Het kwaliteitsbeleid.
 3. •De klachtenregeling.
 4. •Wijzigingen in belangrijke regelingen of procedures voor cliënten.
 5. •De benoeming van afdelingshoofden van langdurige verblijfsafdelingen.
 6. •Wijzigingen van doelstelling of grondslagen van het centrum.
 7. •Het aangaan van samenwerkingsverbanden of fusies.
 8. •Het opheffen, verhuizen of ingrijpend verbouwen van afdelingen.
 9. •Belangrijke veranderingen in de organisatie.
 10. •Benoeming van leden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van Rivierduinen.
 11. •De begroting en jaarrekening van het centrum.
 12. •De regelingen rond toelating en de beëindiging van zorgverlening aan cliënten.

Wat doet de cliëntenraad?
De cliëntenraad:

 • Geeft adviezen aan de directie van het centrum.
 • Voert tevredenheidonderzoek uit onder cliënten.
 • Overlegt met de directie en het teammanagement.
 • Zet zich in voor allerlei andere zaken die in het belang van cliënten zijn.

Er zijn regelmatig vacatures voor de raad. Mocht u interesse hebben om lid te worden, dan kunt u contact opnemen met de ondersteuner van de cliëntenraad. Uw inzet is vrijwillig, maar er wordt een aanwezigheids- en reiskostenvergoeding geboden door het centrum. Zonodig krijgt u vrijstelling van uw behandelprogramma.

Ondersteuning
De cliëntenraad van Centrum Eetstoornissen Ursula heeft een eigen ondersteuner, Caroline Doesburg, die de raad adviseert en helpt bij het voorbereiden van vergaderingen. Daarnaast onderhoudt de raad contacten met landelijke en regionale cliëntenorganisaties.

Contact:
Cliëntenraad Centrum Eetstoornissen Ursula
Postadres: Postbus 549, 2300 AM Leiden
Bezoekadres: Sandifortdreef 19, 2e etage, 2333 ZZ Leiden
E-mail: clientenraad.eetstoornissen@rivierduinen.nl